ValueSQ
ValueEN
1NewsletterTitle
Gazeta Javore
Newsletter
2NewsletterButtonText
Abonohu
Register
3NewsletterDescr
Vendosni adresën Tuaj të e-mail-it për të marrë të rejat e fundit!
Subscribe to get the latest news!
4NewsletterEmailErrorMessage
Adresa juaj e emailit duket e pasaktë.Ju lutem provoni përsëri!
Your email address seems incorrect. Please try again.
5NewsletterSuccessRegistration
Ju faleminderit për regjistrimin. Ju lutem verifikoni emailin tuaj!
Thank you for your subscription, please verify your e-mail!
6NewsletterAlreadyInTheListMsg
Email-i juaj është në listë!
Your mail is already in the list!
7NLBox_EmailVerificationSubject
Ju lutem verifikoni email-in tuaj!
Please verify your email!
8NLBox_EmailVerificationBody
Faleminderit për regjistrimin tuaj!
Thank you for subscribing to our newsletter!
9NLBox_Unsb_ErrMsg
Email-i juaj nuk gjendet në databazën tonë!
Your email address cannot be found in our database!
10NLBox_Unsb_ThanksMsg
Çregjistrimi u krye me sukses!
You are succesfully unsubscribed!
11NLBox_Ver_ErrMsg
Email-i juaj nuk gjendet në databazën tonë!
Your email address cannot be found in our database!
12NLBox_Ver_ThanksMsg
Faleminderit për verifikimin tuaj!
Thank you for verifying your email address!
13PollVote
Voto
Vote
14PollSondazh
Sondazh
Survey
15PollAlreadyVoted
Ju keni votuar një herë për këtë sondazh!
You have already voted on this survey!
16PollThankYou
Faleminderit për votimin tuaj!
Thank you for your vote!
17FushataTitle
Fushata
Campaign
18ComplainsDesc
Për çdo përshtypje, ankesë apo vërejtje, ju lutemi të plotësoni formularin.
For every impression, observation or complaint, please fill out the form.
19ComplainsTitle
Pershtypje,verejtje dhe ankesat
Complains
20Complain
Ankesa
Complain
21ComplainCaption1
Emri i ankuesit
Full Name Complainer
22ComplainCaption2
Emri i Perfaqesuesit te Subjektit
Name of the representative of the subject
23ComplainCaption3
Email i ankuesit
Email of the complainer
24ComplainCaption4
Vendodhja e Inspektimit
Location of inspection
25ComplainCaption5
Fusha e Inspektimit
Area of Inspection
26ComplainCaption6
Emrat e inspektoreve qe kryen inspektimin
Full names of inspectors who performed the inspection
27ComplainCaption7
Objektet e Inspektimit
Inspection object
28ComplainCaption8
Vendimet e Inspektimit
Inspection Decision
29ComplainCaption9
Arsyeja e ankesës
Reason for complaining
30ComplainSendComplain
Dërgo
Send Complain
1 - 30Next